Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 47, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Martin Hansson, Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet i södra egentliga Östersjön uppvisade halter som var lägre än normalt. Syreförhållandena i Öresund och östra Kattegatts djupvatten var högre än normalt medan koncentrationen var lägre än normalt i de central och norra delarna. De inflöden som har inträffat under hösten till Östersjön har nu nått Arkonabassängen, Hanöbukten och den västra delen av Bornholmsbassängen som var väl syresatta. Medan den östra delen av Bornholmsbassängen fortsatt är dåligt syresatt, med halter strax över 0 ml/l.