Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 41, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna-Kerstin Thell, Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet var låga och hade ökat något, vilket är normalt för årstiden. Syreförhållandena i Kattegatts bottenvatten var relativt goda. I Arkonabassängen hade syresituationen förbättrats vilket kan vara en effekt av inflödet i början av september. I Bornholmsbassängen och Hanöbukten var det ingen förändring sedan föregående mätning. Fortfarande uppmättes inte något svavelväte.