Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 39, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet hade låga koncentrationer vilket är normalt för årstiden. Syreförhållandena i Kattegatts bottenvatten var goda medan de var relativt dåliga i södra Östersjön. I Bornholmsbassängen och Hanöbukten hade förhållandena försämrats sedan föregående mätning, dock uppmättes inte något svavelväte.