Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 33, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet hade låga koncentrationer vilket är normalt för sensommaren. Syreförhållandena i Kattegatts bottenvatten var goda medan de var relativt dåliga i södra Östersjön. I Bornholmsbassängen hade förhållandena försämrats sedan föregående mätning, dock uppmättes inte något svavelväte. Nästa expedition är planerad till vecka 34, då egentliga Östersjön besöks.