Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 31, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson, Karin Wesslander
Publicerad:

Sammanfattning

Under expeditionen, som ingick i det svenska ordinarie havsövervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt och sydvästra egentliga Östersjön. Denna rapport är baserad på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data. Ytvattentemperaturen var något över det normala för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet hade låga koncentrationer vilket är normalt för årstiden. Syreförhållandena i Kattegatts bottenvatten var goda medan de hade försämrats något sedan föregående mätning i södra Östersjön. Nästa expedition är planerad till vecka 33, då samma område återigen besöks.