Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 31, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Arne Svensson
Publicerad:

Sammanfattning

Vid de besökta stationerna i Kattegatt, Skagerrak och Öresund uppvisade närsaltshalterna för årstiden normala värden. Närsalter analyserade från stationer i egentliga Östersjön visade lägre silikatvärden än normalt, i sydöstra och östra egentliga Östersjöns ytvatten. Vid samtliga undersökta stationer i västra, östra och norra egentliga Östersjön, där bottendjupet överstiger 70 m till 80 m återfanns syrgashalter understigande 2 ml/l i bottenvattnet. Svavelväte påträffades från 125 meter i östra egentliga Östersjön samt från 80 m till 90 m i den nordvästra och västra delen av egentliga Östersjön.