Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 28, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak och Kattegatt var ytvattentemperaturen något högre än normalt och ytsalthalten något lägre än normalt. Ytvattentemperaturen och ytsalthalten uppvisade normala värden för årstiden i Östersjön. Närsalthalterna i ytlagret var normala i de flesta områden, med undantag för silikat som var något högre än normalt på västkusten och lägre än normalt i större delen av Östersjön. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom i hela egentliga Östersjön på djup större än 60-80 meter. Svavelväte återfanns i östra och västra Gotlandsbassängerna samt i delar av Hanöbukten. Blomning av cyanobakterier pågick i delar av Östersjön.