Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 26, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Martin Hansson, Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden för årstiden, förutom fosfat som hade koncentrationer något lägre än vad som varit vanligt de senare åren i sydvästra Östersjön. Syrehalterna i Arkonabassängens bottenvatten låg kring 4 ml/l. I Bornholmsbassängen hade syrehalten minskat något sedan föregående mätning och låg nu strax under 2 ml/l. I Hanöbukten var syrekoncentrationen i bottenvattnet 0.7 ml/l.