Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 24-25, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Ytvattentemperaturen liksom ytsalthalten uppvisade normala värden för årstiden i hela det undersökta området. Närsalthalterna i ytlagret var normala i de flesta områden, med undantag för silikat som var något lägre än normalt i delar av egentliga Östersjön. Bottenvattnet i Arkonabassängen var delvis dåligt syresatt med så låga halter som 0.9 ml/l. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela resterande Egentliga Östersjön på djup större än 50-70 meter. Svavelväte återfanns i östra- och västra Gotlandsbassängerna samt i delar av Bornholmsbassängen. En algblomning pågick i Östersjön.