Expeditionrsrapport från U/F Argos vecka 17, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad:

Sammanfattning

Salthalten i ytvattnet i centrala Skagerrak var betydligt lägre än normalt, 24 psu. Syrehalter under 2 ml/l uppmättes från 80 meter och djupare i hela östra och västra Gotlandsbassängen och från 70 meter vid Christiansö. I Bornholmsbassängen var bottenvattnet syrefritt, något som var sämre än normalt. Svavelväte fanns i västra Gotlandsbasängen från 100 meter och djupare. Fosfat- och silikathalterna väster om Gotland var högre än normalt.