Den dagliga och årliga variationen av temperatur, fuktighet och vindhastighet vid några orter i Sverige.

Typ: Rapport
Serie: RMK 8
Författare: Eriksson, B.
Publicerad:

Sammanfattning

Timvisa observa.tioner från flygplatser har utnyttjats för att beräkna medelvärden av de viktigaste klimatologiska variablerna. För de variabler som visar en markerad daglig och årlig variation har isopletdiagram analyserats för temperatur, fuktighet och vindhastighet. Resultat redovisas för 11 platser. Bearbetningsperioden omfattar i allmänhet åren 1955-1975. I Lextdelen ges kortfattade kommentarer till de olika diagrammen. Försök görs att påpeka likheter resp olikheter mellan de olika orterna.