Brofjordens kraftstation - Kylvattenspridning i Hanneviken.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 44
Författare: Jan Andersson, Björn Becker, Robert Hillgren
Publicerad:

Sammanfattning

Vattenfall planerar att lokalisera en restoljeförgasningsanläggning intill Scanraff vid Brofjorden. Anläggningens kylvattenutsläpp beräknas till 7,5 m3/s med eninitiell övertemperatur på cirka 10 °C. Alternativa utsläppspunkter är söder om Hanneviksholmen och södra Trommekilen.

En frågeställning är huruvida man genom lämpligt val av utsläppsarrangemang kan få en gynnsam uppvärmning av Hanneviken och därigenom förbättra förutsättningarna för en produktion av växtplankton.Tillgången på växtplankton är en förutsättning för en tänkt ostronodling norr om Hanneviksholmen.

SMHI har fått i uppdrag av Vattenfall Utveckling AB att utreda kylvattenspridningen för två alternativa utsläpp i Hanneviken. Arbetet har omfattat simuleringar av cirkulationsförhållandena och kylvattenspridningen samt fältundersökningar. Fältmätningarna har syftat till dels att verifiera modellens resultat dels att få en uppfattning om hur stor del av året man kan förvänta en gynnsam uppvärmning av Hanneviken.

Uppvärmningen av Hanneviken är starkt beroende av vindens riktning.
För ostlig vind är temperaturhöjningen mindre än 2 °C,
medan den är 3-5 °C för sydostlig eller sydvästlig vind.

Uppvärmningen av vattnet längs kusten nordost om Kågarna blir 2-3 °C.

Utsläppsalternativ 1 ger en något högre uppvärmning.

Vindar från SE över S till W är mest gynnsamma för en inström väster om Hanneviksholmen och därmed en spridning av kylvatten in mot Hanneviken. Andelen av dessa vindar under året uppskattas till cirka 50%.