Areella snöstudier.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 7
Författare: Maja Brandt
Publicerad:

Sammanfattning

Den areella variationen hos ett snötäcke påverkas av många faktorer. De meteorologiska förhållandena - främst temperatur och fuktighet - när snön faller, styr snöns ursprungliga densitet och djup. Vind under och efter snötillfället förflyttar snön. Den ansamlas i svackor och längs hinder, tex längs skogsgränser, och eroderas på utsatta platser, såsom ryggar. Snöförluster orsakade av smältning och avdunstning påverkar även snöackumulationen.