Algrapport nummer 9, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten innehåller resultat från två utsjöexpeditioner i september. En mindre kiselalgsblomning var pågående vid Skagerrakskusten och i Kattegattområdet under den andra av de två expeditionerna. I yttre Skagerrak var planktonfloran fattig med få och små arter i låga cellantal. De integrerade klorofyll a-värdena var normala för månaden. I Östersjön var växtplanktonsituationen mycket lugn. Den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae var vanligt förekommande vid alla stationer förutom vid BY2. I övrigt dominerade små flagellförsedda arter. De integrerade klorofyll a-värdena var något låga i östra Egentliga Östersjön, och i övrigt normala för månaden.