Algrapport nummer 9, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

Precis som i september var Utsjöexpeditionen kortare än vanligt, detta på grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen. Detta påverkade enbart Östersjö stationerna. I de yttre delarna av Skagerrak påverkades dock av svåra väderförhållanden, vilket medförde att man inte kunde ta alla prover vid Å17. I Kattegatt och Skagerrak var cellantalet lågt men artdivesiteten var hög. Vid Anholt dominerade stora arter av dinofl agellater (båda besöken), främst Ceratium fusus och Prorocentrum micans. De övriga stationerna dominerades av kiselalger, bland annat Cerataulina pelagica, Ditylum brightwellii, Dactyliosolen fragilissimus och Pseudo-nitzschia spp. I Östersjön var cellantalet mycket lågt vid både BY2 Arkonadjupet och BY5 Bornholmsdjupet. Båda stationerna dominerades av cryptomonader, Mesodinium rubrum samt arter från klassen Craspedophyceae. De integrerade (0-20 m) klorofyll a värdena var lägre än normalt i de yttre delarna av Skagerrak och i stora delar av Kattegatt. Klorofyll a värdena i södra Östersjön var lägre än normalt vid Arkona djupet och något högre än normalt i Bornholms djupet. Rapporten är en förkortad version på grund av brist på händelser i växtplanktonvärlden.