Algrapport nummer 9, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

De integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Skagerrak var inom det normala för årstiden. I Kattegatt återfanns däremot förhöjda klorofyll a värden vid N14 samt vid provtagningstillfälle två vid Anholt E. Växtplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt dominerades i november dels av stora mängder av olika små cryptomonader men även relativt stora mängder av stora dinoflagellater tillhörande släktet Ceratium. Artdiversiteten var dock överlag låg. I Östersjön var de integrerade klorofyll a värdena (0-20m) höga för årstiden och översteg tioårsmedel vid de sydliga samt östliga stationerna. Endast vid de nordliga stationerna återfanns lägre klorofyll a halter. Cryptomonader och Pyramimonas spp. dominerade i Östersjön. På ett flertal stationer hittades även släktet Coscinodiscus i såpass stor omfattning att det är värt att nämnas. Chrysochromulina observerades i relativt stor mängd mellan Öland och Gotland. Filament av Cyanobakteriesläktet Aphanizomenon flos-aqua återfanns vid ett par stationer.