Algrapport nummer 9, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

En mer höstlik planktonflora med mer dinoflagellater observerades i växtplanktonproverna från Skagerrak. Detta var inte lika tydligt i Kattegatt. Relativt få arter och få celler återfanns på de ordinarie planktonstationerna i Skagerrak. Låga klorofyllfluorescensvärden runt 1-1,5 uppmättes vid de flesta stationer. Vid början av det så kallade Å-snittet, den mer kustnära stationen återfanns dock ett relativt artrikt samhälle med övervägande dinoflagellater. Inga ytansamlingar observerades på denna expedition. Däremot fanns det relativt många filament av både Nodularia spumigena samt Aphanizomenon sp. i de östra och norra delarna av Östersjön samt i den norra delen av Kalmarsund. Det mesta tyder på att filamenten återfanns relativt jämnt mellan 0-10 meter vid de flesta stationerna.