Algrapport nummer 9, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Det var kiselalgsblomning vid Skagerrak-kusten (Släggö) vid tidpunkten för den senaste provtagningen, den 22 augusti. Det var framför allt kiselalgen Skeletonema costatum som fanns i höga cellantal, och det var generellt artrikt vid stationen. Klorofyllvärdet i ytan vid Släggö var något förhöjt, men det integrerade värdet (0-20 m) låg inom medel vid Släggö, som det också gjorde vid samtliga Skagerrak- och Kattegattstationer vid provtagningstillfället. Låga klorofyllvärden, dock inom medel för denna tid på året, präglade samtliga stationer i Östersjön. Artdiversiteten var generellt låg, men relativt stora mängder av filamentösa cyanobakterier återfanns vid BY15, BY38 och i Kalmarsund. Små kolonibildande cyanobakterier fanns i stora antal vid alla Östersjö-stationer.