Algrapport nummer 9, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Planktonproverna var mycket tunna i Skagerrak. Den enda arten som var någorlunda vanlig var kiselalgen Leptocylindrus danicus, vid Släggö. I Kattegatt var diversiteten högre än i Skagerrak, men cellantalen var ändå låga. Kiselalgerna Skeletonema costatum complex och Leptocylindrus danicus var vanligast. Klorofyll a halterna var normala i Skagerrak och Kattegatt. En blomning av det potentiellt giftiga släktet Chrysochromulina observerades vid ett antal stationer i Östersjön. I övrigt var små flagellater mest talrika. Cyanobakterier återfanns vid de flesta stationer, och Aphanizomenon sp. var väldigt vanlig vid BY2 och BY31. Klorofyll a halterna var normala i södra Östersjön. Vid By10, BY15, BY20 och BY38 var halterna över det normala. Det var förhöjda klorofyll a värden vid BY29 och BY31.