Algrapport nummer 9, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Planktonsituationen i Skagerrak, Kattegatt och i Östersjön var mycket lik densamma från expeditionen tre veckor tidigare. Klorofyllvärden under medel och låga cellantal av mikroalger präglade planktonsituationen i Skagerrak och Kattegatt. I södra Kattegatt och Öresund observerades fläckvisa ytansamlingar av cyanobakterier som identifierades till den giftiga cyanobakterien Nodularia spumigena. I Östersjön var det inga synliga ansamlingar. I alla analyserade prover från Östersjön var algfloran fattig och cellantalen var låga förutom av små flagellerade arter som var relativt talrika. N. spumigena fanns i låga mängder vid BY2 och BY38.