Algrapport nummer 9, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I öppna Skagerrak dominerade små flagellater, men det förekom också en hel del diatoméer och dinoflagellater. I kustområdet dominerade Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen. I Kattegatt blommade Pseudo-nitzschia spp, men också andra diatoméer var vanliga, liksom dinoflagellater. I Östersjön dominerade stora diatoméer tillsammans med små flagellater, huvudsakligen Teleaulax spp. I Arkonahavet fanns fortfarande förhållandevis mycket Aphanizomenon sp.