Algrapport nummer 8, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Rapporten innehåller resultat från två utsjöresor i augusti. Växtplanktondiversiteten var låg i Skagerrak och Kattegatt. Bara små arter fanns i höga cellantal, exempelvis kalkflagellaten Emiliania huxleyi, som är känd för att färga havet turkost när den blommar. Klorofyllhalterna var låga i områdena, men inom det normala förutom vid N14 där klorofyllvärdena låg under detektionsgränsen. Små arter dominerade proverna även från Östersjön. Filamentösa cyanobakterier var vanligt förekommande vid BY5, BY15, BY38 och vid RefM1V1. Vid RefM1V1 återfanns högst antal celler och arter, dominerade av kolonier av pikocyanobakterier. Klorofyll a-halterna var inom det normala för denna månad.