Algrapport nummer 8, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Utsjöexpeditionen var kortare än vanligt denna gång på grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen. Bara västkusten och delar av södra Östersjön besöktes. I Skagerraks kustvatten (Släggö) var antalet arter relativt högt, men cellantalen var i stort sett låga. I yttre Skagerrak (Å17) var både art- och cellantal låga, likaså i Kattegatt. Vid BY2 i södra Östersjön var det rikligt med kiselalgsarter i låga cellantal. Den filamentösa cyanobakterien Apanizomenon flos-aquae fanns i förhållandevis stor mängd. Vid BY5 var läget ett annat, antalet arter var mycket färre och endast en kiselalgsart observerades. De integrerade (0-20 m) klorofyll a värdena var låga, men normala för månaden i alla provtagningsområden. Rapporten är en förkortad version på grund av brist på händelser i växtplanktonvärlden.