Algrapport nummer 8, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktonsituationen i Skagerrak och Kattegatt var rätt stabil jämfört med provtagningsomgången tre veckor tidigare. Dock observerades inga klorofyllfluorscenstoppar av betydelse denna omgång. Bara vid W Landskrona på gränsen till Öresund togs ett extra prov på 15 meter på grund av en topp i klorofyllfluorescensmätningen. I Östersjön var förekomsten av cyanobakterier omfattande. I södra Östersjön sågs spridda ytansamlingar som ökade och blev mer sammanhängande ut mot sydöstra Östersjön (BCSIII-10). Vid samtliga Östersjöstationer visade analyser att mycket cyanobakterier fanns i ytan och nedblandat i vattnet. Nodularia spumigena dominerade. Klorofyllfluorescenstoppar, som låg i samband med termoklinen, orsakades till stor del av Dinophysis norvegica och Planctonema lauterbornii.