Algrapport nummer 8, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Diversiteten av växtplankton var överlag relativt låg i Skagerrak. Vid den kustnära stationen Släggö återfanns dock ett flertal arter med en dominans av både kiselalgen Pseudo-nitzschia och dinoflagellaten Prorocentrum micans. Vattenmassan var relativt omblandad och endast vid den västligaste stationen Å17 återfanns en klorofyllfluoroscenstopp på 30-40 meter där fram för allt dinoflagellaten Ceratium longipes dominerade. I Kattegatt var diversiteten relativt högre vid samtliga stationer förutom vid Fladen. Kiselalgen Proboscia alata dominerade i de integrerade proverna vid samtliga stationer. En klorofyllfluoroscenstopp återfanns vid Anholt E vid 30-40 meter samt vid Landskrona vid 15 meter. Topparna dominerades vid Anholt E av Ceratium longipes samt vid Landskrona av kiselalgen Guinardia flaccida. I Östersjön observerades små ytansamlingar av cyanobakterier öster om BY5 och dessa ansamlingarna kvarstod mer eller mindre fram till BCS III-10. Norr om BCS III-10 och upp till nordöstra om Gotland noterades inga ansamlingar men både N. spumigena, Aphanizomenon spp. samt Anabaena spp. återfanns i både ytprover samt integrerade prover. Avsaknad av ytansamlingar beror troligtvis på vindpåverkan och därmed omblandning i vattenmassan. Sydväst om Gotland och i Kalmarsund minskade mängden N. spumigena* samt Aphanizomenon spp. medan Anabaena spp. ökade något söderut. Sammanfattningsvis var det inga anmärkningsvärda tätheter av cyanobakterier under den aktuella perioden.