Algrapport nummer 8, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktonproverna var artrika både i yttre och inre Skagerrak och i Kattegatt, med dominans av kiselalger, och då framför allt släktet Pseudo-nitzschia spp. Kiselalgen Chaetoceros concavicornis, som var en ny observerad art vid svenska västkusten hösten 2007, var nu tillbaka i måttliga mängder vid alla fyra planktonstationer längs västkusten. Arten har kraftiga spröt med hullingar som skadar fisks gälar.