Algrapport nummer 8, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Kiselalger dominerade planktonprover tagna i Skagerrak och Kattegatt. Leptocylindrus danicus var talrikast i Skagerrak och Skeletonema costatum complex i Kattegatt. Kiselalgen Chaetoceros concavicornis observerades i Kattegatt. Den är känd för att orsaka fiskdöd i Kanadensiska fiskodlingar, genom att den fastnar i fiskens gälar. Den potentiellt giftiga kiselalgen Pseudo-nitzschia spp. var vanlig i båda områden. I Östersjön var små arter som cryptomonader och prasinophyceén Pyramimonas spp. talrikast. Cyanobakterier förekom i Bornholmsbassängen, Kalmar Sund och i norra egentliga Östersjön. I det sistnämnda området pågick en mindre blomning av den potentiellt giftiga haptofyten Chrysochromulina sp. Klorofyll a-halterna var normala.