Algrapport nummer 8, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Klorofyllvärden under medel och låga cellantal av mikroalger präglade planktonsituationen i Skagerrak och Kattegatt. I södra Kattegatt och Öresund observerades omfattande ytansamlingar av cyanobakterier som identifierades till den giftiga cyanobakterien Nodularia spumigena. I Östersjön var det inga synliga ansamlingar förutom vid Fårödjupet nordost om Gotland. I alla analyserade prover från Östersjön var algfloran mycket fattig och cellantalen var låga. Nodularia spumigena fanns enbart vid BY15 och då bara med ett fåtal filament (trådar).