Algrapport nummer 8, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak var planktonfloran rik. Chaetoceros subtilis blommade i utsjön och Asterionellopsis glacialis vid kusten. I Kattegatt saknades diatoméer, medan dinoflagellater var vanliga. De potentiellt toxiska Protoperidinium crassipes/curtipes och Dinophysis acuta förekom i koncentrationer over den rekommenderade gränsen. I Östersjön fanns Aphanizomenon sp. vid alla stationer, men i varierande mängder. I övrigt dominerade små flagellater, varav Pyramimonas spp. var vanligast.