Algrapport nummer 8, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler, Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerraks kustområde dominerade sommardiatoméer, medan planktonfloran var fattig i öppna Skagerrak. I Kattegatt fanns rikligt med små flagellater och diatoméerna Proboscia alata och Dactyliosolen fragilissimus. I Östersjön dominerade små flagellater. Pyramimonas spp. blommade i Arkona- och Bornholmsbassängen och Chrysochromulina spp. var också vanlig. Nodularia var i avtagande i hela området, medan Aphanizomenon sp. och Cyanodictyon balticum blommade rikligt öster och väster om Gotland.