Algrapport nummer 7, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen, Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktonsamhällets artdiversitet var låg i både Skagerrak och Kattegatt förutom vid första provtagningstillfället vid Anholt E. I både Skagerrak och Kattegatt återfanns höga celltätheter av kalkflagellaten Emiliania huxleyi. Denna art brukar normalt sett återfinnas i högre tätheter under senvåren eller försommaren i dessa vatten. Även olika celler från klassen Prymnesiales, som tidigare hänförts till släktet Chrysochromulina, återfanns i relativt höga celltätheter vid samtliga stationer och framför allt vid N14 Falkenberg. Bland de stora algerna utmärkte sig framför allt kiselagerna Proboscia alata samt Dactyliosolen fragilissimus. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna i Skagerrak och Kattegatt var inom det normala för säsongen. Växtplanktonsamhället i Östersjön dominerades av ciliater, cryptomonader, Pyramimonas spp., Eutreptiella spp. och ett flertal släkten från klassen Prymnesiales. Filament från Aphanizomenon flos-aquae påträffades i synnerhet i havsområdet öster om Gotland. Celltätheten var låg på samtliga stationer men artdiversiteten var generellt hög. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna i Östersjön var inom det normala för säsongen.