Algrapport nummer 7, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Malin Mohlin
Publicerad:

Sammanfattning

De integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Skagerrak och Kattegatt var på de flesta stationer normala för säsongen. Släggö är dock ett intressant undantag där värdena låg under det normala men samtidigt uppvisade fytoplanktonprovet från Släggö en väldigt hög celltäthet. Fytoplanktonsamhället i Skagerrak varierade mellan stationerna. I motsatts till Å17 uppvisade Släggö en imponerande artrikedom och en hög celltäthet. Stora giftiga och icke giftiga dinoflagellater dominerade provet från Släggö medan små nakna dinoflagellater och cryptomonader dominerade Å17 provet. Stationerna i Kattegatt hade en genomgående låg celltäthet och ingen särskilt imponerande artrikedom. Samhället dominerades av cryptomonader och små flagellater. Det för fisk potentiellt giftiga släktet Chrysochromulina fanns kvar i vattnet men var inte lika dominerande som i augusti. En och annan giftig art från dinoflagellatsläktet Dinophysis fanns i de aktuella septemberproverna. I Östersjön var de integrerade klorofyll a värdena (0-20m) normala för säsongen på alla stationer. Cryptomonader dominerade tillsammans med släktet Pyramimonas vid alla stationerna. Kolonibildande och filamentösa cyanobakterier hade minskat i antal sedan augusti expeditionen. Även celltätheten hos släktet Chrysochromulina hade minskat men var fortfarande vanligt förekommande vid alla stationer.