Algrapport nummer 7, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

En typisk sommarsituation observerades i växtplanktonproven från Skagerrak och Kattegatt. Få arter hittades, vanligast var dinoflagellatsläktet Ceratium med många arter och kiselalgerna Proboscia alata och Dactyliosolen fragilissimus. Klorofyllfluorescenstoppar i yttre Skagerrak dominerades av Ceratium-arter och små fl agellater. Även i Östersjön observerades en typisk sommarsituation; varmt lugnt väder leder till cyanobakterieblomningar. I södra Östersjön sågs spridda ytansamlingar, och från samtliga Östersjöstationer visade analyser att mycket cyanobakterier fanns nedblandat i vattnet. För det mesta dominerade Aphanizomenon sp. men olika stora inslag av Nodularia spumigena* fanns vid samtliga stationer. För att följa utvecklingen av ytansamlingar av cyanobakterier med hjälp av SMHIs tolkningar samt högupplösta satellitbilder, gå in på: http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen-1.11383 Växtplanktonproverna filtrerades genom 10 μm polycarbonat filter och analyserades i ljusmikroskop. Potentiellt giftiga alger är markerade med *. För att observera vilka av cyanobakteriearterna som dominerade i ytan, togs planktonprov med hjälp av hink vid de flesta av Östersjöstationerna. Resultaten listas på sidan 5. Små arter kunde inte analyseras ombord. Klorofyll a analyseras i land och kommer tyvärr inte med i denna rapport.