Algrapport nummer 7, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Diversiteten av växtplankton var låg i Skagerrak och proverna dominerades av dinoflagellatsläktet Ceratium. En klorofyllfluorescenstopp vid kusten (P2) dominerades också av Ceratium-arter. Vid Kattegatts kuststation N14 var kiselalgen Proboscia alata vanligast och den filamentösa cyanobakterien Anabaena spp. var vanlig i hela området. Klorofyllfluorescenstoppar vid N14 och Anholt E dominerades av kiselflagellaten Dictyocha speculum och Ceratium-arter. I Östersjön observerades ytansamlingar av cyanobakterier nord och syd om Drogden. Ytansamlingar uppdagades igen väster om BY5 och kunde ses halva sträckan mot BCS III-10. Vid BCS III-10 ökade ytansamlingarna igen och på väg norrut, öster om Gotland, observerades stora områden med täta bälten av cyanobakterier. Tjocka ytansamlingar kunde ses norr om Öland och söderut i Kalmar sund. Fläckvis kraftiga ytansamlingar observerades söder om Hanöbukten och vidare längs hela den skånska sydkusten. De filamentösa cyanobakterierna Aphanizomenon spp. och Nodularia spumigena fanns i stora mängder vid de flesta av stationerna i Östersjön.