Algrapport nummer 7, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerrak innehöll växtplanktonproverna få arter med låga cellantal. I Kattegatt var diversiteten låg, dock högre vid Anholt än vid N14. De integrerade (0-10 meter) klorofyll a-halterna var inom eller nära det normala för denna månad vid alla stationer i Skagerrak och Kattegatt, men det var några intressanta klorofyll-maxima på omkring 20 meters djup vid flera stationer.