Algrapport nummer 7, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare:
Publicerad:

Sammanfattning

Både i Skagerrak och i Kattegatt visade planktonprover på relativt glesa bestånd med få arter och låga cellantal. I bägge områdena fanns ett fåtal filament (trådar) av cyanobakterier, vilka troligtvis har förts dit av Baltiska strömmen. En omfattande blomning pågick i Östersjön, med stora områden av ytansamlingar av cyanobakterier, framförallt dominerade av Nodularia spumigena.