Algrapport nummer 7, 2005

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I öppna Skagerrak dominerade små dinoflagellater, medan det i kustområdet var en dominans av diatoméer, med Pseudo-nitzschia spp. Dinoflagellater var också vanliga här. I Kattegatt fanns mer än en miljon Pseudo-nitzschia spp. vid första besöket, men betydligt mindre vid andra. En del Nodularia spumigena påträffades också. I Östersjön hade det mesta av cyanobacteriblomningarna försvunnit, men Aphanizomenon sp. fanns i stora mängder i södra Östersjön, där man också kunde se mycket av Dactyliosolen fragilissimus, som är en mer salin art. Öster om Gotland fanns rikligt med små cyanobakterier.