Algrapport nummer 7, 2004

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

I Skagerraks kustområde fanns relativt mycket av den potentiellt giftiga Dinophysis norvegica. I öppna Skagerrak var planktonfloran fattig. I Kattegatt fanns rikligt av diatomén Cerataulina pelagica och dinoflagellaten Heterocapsa rotundata. I Östersjön förekom rikligt med cyanobakterier (blågrönalger), med dominans av Aphanizomenon, Anabaena och Pseudoanabaena. Mängderna av den potentiellt giftiga Nodularia spumigena var små, men fläckvisa ansamlingar vid ytan fanns på många ställen. Det potentiellt giftiga släktet Chrysochromulina var vanligt runt Gotland. Det giftiga dinoflagellatsläktet Dinophysis hade minskat sedan förra provtagningen.