Algrapport nummer 6, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

I denna förkortade rapport visas endast resultaten från analyserna av växtplanktonprover. Rapporten kommer dock kompletteras i början av nästa vecka med resultat från klorofyll a analyserna. I Skagerrak präglades växtplanktonsamhället vid den yttre stationen Å17 av låg diversitet medans den inre stationen Släggö generellt hade en högre diversitet. Små flagellatbärande arter som cryptomonader och släktet Chrysochromulina dominerade på båda stationerna. I Kattegatt var diversiteten relativt hög vid den yttre stationen N14 och vid den senare provtagningen vid den inre stationen Anholt A. Vid den första provtagningen vid Anholt E återfanns dock en ganska låg artrikedom. Små flagellater dominerade även här vid samtliga tillfällen och då fram för allt Chrysochromulina. Även vid samtliga stationer i Östersjön dominerade små flagellater och i flesta fall var det även här släktet Chrysochromulina som dominerade i antal. De iakttagna sjok av filamentösa cyanobakterier som noterades från båten kunde endast vid station BY2 i den södra delen av Östersjön bekräftas i ytprov där relativt höga antal av fram för allt Aphanizomenon flos-aqua återfanns i högre tätheter. För att följa utvecklingen av ytansamlingar av cyanobakterier med hjälp av SMHIs tolkningar samt högupplösta satellitbilder, gå in på: http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen-1.11383