Algrapport nummer 6, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Planktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt innehöll höga koncentrationer av coccolithophoriden Emiliana huxleyi. Vid Skagerraks yttre station, Å17, dominerade Emiliana huxleyi helt. Vid de andra planktonstationerna var dominansen inte lika tydlig även om Emiliana huxleyi återfanns i höga tätheter men nu tillsammans med andra små flagellater. Klorofyll a koncentrationerna var inom det normala för säsongen och uppvisade relativt låga värden för hela området. I Östersjön dominerades samhället av små flagellater vid de flesta stationer. Guldalgsläktet Dinobryon var vanligt vid Gotlandsbassängen (BY38) samt Kalmar sund (Ref. M1-V1) som även innehöll relativt hög abundans av kiselalgen Skeletonema costatum complex. De integrerade (0-20 m) klorofyll a koncentrationerna var relativt låga i hela området vilket är normalt för säsongen.