Algrapport nummer 6, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Kiselalger dominerade proven i Skagerrak- och Kattegatt områdena. Ett fåtal celler av det potentiellt giftiga dinoflagellatsläktet Dinophysis observerades. De integrerade klorofyll a-värdena var låga i de båda områdena, vilket är normalt för årstiden. Vid BY2 i södra Östersjön, observerades en blomning av kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus. Vid BY5 var samma art talrik. Cyanobakterier observerades vid samtliga stationer och med förhöjda mängder i östra och västra Gotlandsbassängen, samt i Kalmar sund. I Kalmar sund återfanns ett fåtal trådar av den giftiga cyanobakterien Nodularia spumigena. Klorofyll a-värdena var något över det normala vid BY2 och BY10 i övrigt var de normala.