Algrapport nummer 6, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Adil Yousif
Publicerad:

Sammanfattning

Växtplanktonbiomassan var låg både i Östersjön och i Västerhavet. Störst mängd fanns på 15-20 m djup. De högsta klorofyllmängderna observerades vid stationerna P2 och Släggö vid Bohuskusten.