Algrapport nummer 5, 2013

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Malin Mohlin, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

Låga celltätheter återfanns i växtplanktonproverna vid samtliga stationer i Västerhavet. Artdiversiteten var låg och speciellt i proverna tagna i Kattegatt. Små flagellater av olika sorter dominerade överlag. Klorofyll a koncentrationerna var mycket låga men inom medelvärdet för månaden på de flesta stationerna. I Östersjön dominerades växtplanktonsamhället av dinoflagellater, ciliater, Prymnesiales och andra små flagellater. I områdena öster och söder om Gotland dominerade Dinophysis acuminata. Söder om Gotland vid Bornholmsbassängen (BY5) var celltätheten mycket hög. Klorofyll a- koncentrationen var hög vid BY5, men låg vid de övriga stationerna. Klorofyllfluorescensresultat från ctd saknas även denna gång på grund av formateringsförändringar som inte kan läsas av nuvarande script. Problemet ska lösas så snart som möjligt.