Algrapport nummer 5, 2012

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Malin Mohlin, Marie Johansen
Publicerad:

Sammanfattning

I både Skagerrak och Kattegatt var växtplanktonsamhällets artdiveristet låg. Små flagellater och då fram för allt olika cryptomonader dominerade vid samtliga stationer i Västerhavet. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna i Skagerrak var normala och i Kattegatt något lägre än normalt. Växtplanktonsamhället i Östersjön varierade på de olika stationerna men generellt dominerades det av ciliaten Mesodinium rubrum, små cryptomonader och guldalgsläktet Dinobryon. Arter från det potentiellt toxiska släktet Dinophysis fanns representerat dock under varningsgränserna på alla stationer. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna var normala och på någon station lägre än normalt i Östersjön.