Algrapport nummer 5, 2011

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Låg diversitet präglade växtplanktonproverna från Västerhavet generellt. Små arter som cryptomonader och Chrysochromulina spp. dominerade. Ett fåtal kiselalger var vanligt förekommande vid kusten i Skagerrak och vid båda Kattegattstationerna. Dinoflagellaten Prorocentrum minimum och den filamentösa cyanobakterien Anabaena spp. var vanliga i Kattegatt. De integrerade (0-20 m) klorofyll a värdena låg inom det normala för månaden i Skagerrak. I Kattegatt låg värdena på gränsen till att vara under det normala. Östersjöstationerna var väldigt lika vad det gäller växtplankton. Två till tre av de vanligast förekommande filamentösa cyanobakterierna återfanns i större eller mindre mängder vid samtliga stationer och i övrigt dominerade små flagellater. Cyanobakterien Nodularia spumigena var vanlig vid BY5, BCSIII-10 och BY15 och det var också i dessa områden som ytansamlingar av cyanobakterier observerats. De integrerade klorofyll a värdena låg inom det normala för månaden vid alla Östersjöstationerna.