Algrapport nummer 5, 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Marie Johansen, Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Vid provtagningstillfället i början av maj uppmättes de integrerade klorofyll a värdena (0-20m) till, för säsongen, normalt låga värden på samtliga stationer i Västerhavet. Planktonsamhället var relativt artrikt i Skagerrak, men med ofta låga cellantal. Endast ett fåtal kiselalgsarter återfanns och små flagellater dominerade. I Kattegatt observerades färre arter än i Skagerrak. Små flagellater var talrikast vid Anholt E medan provet från N14 dominerades av kiselalgen Skeletonema costatum. Maj månads klorofyll a värden från Östersjön var normala för säsongen och påvisade att den vårblomning som återfanns i april var på stark tillbakagång. Få arter av kiselalger återfanns i låga tätheter över hela Östersjön. Dinoflagellaten Peridiniella catenata fanns fortfarande i ansenliga mängder, men arter av guldalgsläktet Dinobryon dominerade.