Algrapport nummer 5, 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Trots låga klorofyll a-halter var det kiselalgsblomning med framför allt Skeletonema costatum och Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen i Skagerrak-området. I Kattegatt dominerade små arter, som kiselalgen Phaeodactylum tricornutum och flagellaten Chrysochromulina spp. Höga klorofyll a-halter uppmättes på 15-20 meters djup vid Anholt E och W Landskrona, vilket gav höga integrerade (0-20 m) värden. I Östersjön observerades prymnesiophyten Chrysochromulina polylepis med höga cellantal vid samtliga planktonstationer. De integrerade klorofyll a värdena var inom det normala för månaden vid alla Östersjö-stationer.