Algrapport nummer 5, 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Höga fluorescens maxima observerades vid stationerna Å15 och Å17 i yttre Skagerrak och mångfalden av växtplankton var stor för detta område. Både vid Å17 och vid kuststationen Släggö, dominerade kiselalger. I Kattegatt var den filamentösa cyanobakterien Anabaena spp. vanlig, klorofyllhalterna var över det normala för månaden vid Anholt E och West Landskrona.