Algrapport nummer 5, 2007

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

I yttre Skagerrak dominerade kiselalger och den potentiellt giftiga Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen var talrikast. Arten låg dock långt under gränsvärdet. Klorofyll a- värdet var något under det normala. I kustnära Skagerrak var det i stället samma antal arter av dinoflagellater som kiselalger. I antal celler dominerade kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus. Klorofyll a-värdet var lågt i ytan, men på 15 m observerades en topp på hela 18,5 μg/l vid Släggö. I Kattegatt dominerade D. fragilissimus antalsmässigt. Dinoflagellaten Karlodinium micrum var vanlig. Klorofyll a-värdet var normalt lågt. I samtliga prover från Östersjöns observerades cyanobakterier.