Algrapport nummer 5, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

Kiselalger dominerade planktonfloran i öppna Skagerrak, med framför allt Leptocylindrus danicus. En annan kiselalg, Skeletonema costatum dominerade i provet från Skagerraks kuststation, där klorofyll-halten låg över medel för denna månad. I Kattegatt var skillnaden stor mellan de två provtagningstillfällena. Vid det första var provet mycket glest med nästan inga kiselalger. Vid det andra tillfället dominerade kiselalger, med framför allt S. costatum. Dinoflagellaten cf. Karlodinium micrum var vanlig både i Skagerrak och Kattegatt. I Östersjön dominerade små arter med och utan flageller. Framför allt var det oidentifierade cyanobakterier i kolonier som dominerade. Både dinoflagellater och kiselalger var fåtaliga.